Spuštěny nové webové stránky
  
Divadelní spolek
Pik-Art
Mírové náměstí 1
411 45 Úštěk

O NÁS:

Původně divadelní ochotnický soubor Pikart fungující od roku 1996. K jeho zejména divadelním aktivitám se v roce 2004, po právní změně na občanské sdružení PIK-ART, přidává mnoho dalších činností, jež lze stručně vyjmenovat v následujících bodech:

 • zastřešujeme prostor pro kreativní, tvořivou či organizační práci obyvatel úštěckého mikroregionu
 • podporujeme a inspirujeme neobvyklé, většinou amatérské, umělecké a komunitní projekty, které svým zaměřením mohou přesahovat hranice jednoho oboru
 • svou prací otevíráme prostor pro přípravu, prezentaci a realizaci zajímavých tvůrčích a kulturních projektů
 • vlastními akcemi umožňuje setkávání nejen aktivních a tvořivých lidí, ale i běžných občanů ze širokého okolí; nabízíme také inspiraci k aktivnímu a smysluplnému využití osobních i kolektivních dispozic
 • svou práci zaměřujeme na Ústecký kraj a příležitostně i mimo něj (divadelní přehlídky, divadelní zájezdy apod.)

V lednu v r.2014, pod tlakem právních změn dochází k přejmenování sdružení, a to na DIVADELNÍ SPOLEK PIK-ART.

ORGANIZUJEME:

 • představení a výstavy převážně amatérského umění
 • hostování divadelních inscenací nebo hudebních vystoupení
 • kulturně společenské akce k nejrůznějším příležitostem (v místě sídla)

VĚNUJEME SE:

 • podpoře tvůrčí práce v oblasti amatérského divadla
 • aktivní činnosti v souvislosti s nácvikem divadelních inscenací
 • budování vzájemných kontaktů s obdobně zaměřenými spolky

NABÍZÍME:

- kvalifikovanou spolupráci při přípravě a realizaci divadelních či obecně kulturních projektů
- konzultaci a nebo spolupráci při dramaturgii, scénografii, režii i produkci a propagaci
- možnost spolupráce s vlastní kostymérnou

Z á k l a d n í    c h a r a k t e r i s t i k a    p r á c e    s p o l k u:

 • umělecké projekty - tzn. nácvik a uvedení divadelních inscenací různého žánru široké veřejnosti
 • zabezpečení kulturních akcí - tzn. sestavení seznamu účinkujících z divadelního či hudebního oboru podle časového harmonogramu většinou na celý den; vyřízení všech ekonomických a organizačních záležitostí souvisejících s vystupujícími (v místě sídla)
 • pořádání pravidelných kulturně-společenských večerů - tzn. cyklus večerních posezení fimFARUM v námi zrekonstruovaných prostorech fary v Úštěku
 • taneční projekty - tzn. nacvičení tanečních sestav různého charakteru, které posléze slouží uvedení veřejnosti
xxxxxx
1720994400